Friday, October 20, 2006

點解環新升完就跌

相信大家如果有留意我地特區上市公司點樣維繫同股東既關係,就會發覺其中一個最重要既伎倆,就係出「公告」announcements。呢D「公告」就係上市公司同市場講關於公司D。例如,有董事辭職、公司轉型、公司大股東有變、主席有喜等等既消息都可以通過「公告」機制去通知股東同其他市場參與者。

係我地特區股票市場,孫柏文相信最常見既一種「公告」,就係當一間公司股票成交量有大幅變動既時候,上市公司出既「成交量的不尋常波動」unusual volume movement公告。99%既「成交量的不尋常波動」公告,都係上市公司澄清董事局、高層完全「唔知點解」成交量大升,公司本身「冇乜特別」發生。

咁星期二朝頭早就有一間公司出左個呢D「講左等如冇講過」既成交量不尋常公告,去交代星期一突然高出既成交量,呢間公司就係做可可豆貿易既502環新國際。環新係星期一既成交量比起對上星期五既交易日,多出超過十倍,成交量仲要集中係收市前一小時裡面進行,最後仲令股價升15%。大家可能會問:「咁究竟發生左乜事?」

其實理由好簡單,不過講之前,我相同大家講環新股價升既理由,充分反映我地特區既股票市場裡充斥著好多「奇能異士」,對國際局勢不但瞭如指掌,仲要可以洞悉先機。環新本身做可可豆貿易既方法,就令環新係可可豆價升既情況之下,可以直接得益,所以如果可可豆價升環新股價都應該升。不過,如果大家睇番可可豆價呢幾日既走勢,就會發覺冇乜異動,而各大報章、傳媒都冇辦法解釋環新點解升,淨係話:「農產品當炒!」

原來,係非洲早上時間,全球最大可可豆生產國,沾全球四成生產量既科特迪瓦Cote d'ivoire,佢地既可可豆生產商商同政府談判決裂,生產商罷賣。科特迪瓦政府一路都係壟斷可可豆本地採購權,欺壓生產商,生產商如果想將可可豆出口都要畀出口稅,所以生產商希望可以將政府採購價提升同埋減出口稅。不過呢段新聞,就算係被稱為「民營CIA」既stratfor.com,都要到特區晚上時間先至出,所以當日特區下午時間有份買環新既人,果然消息靈通。

大家可能會問:「不過點解可可豆生產商罷賣,可可豆價都冇乜異動?環新股價都跌番落來?」原來,係99同04年科特迪瓦都發生過呢種談判破裂既情況,不過每一次都一個星期之內解決。尋日,已經有消息傳出生產商暫時中止罷賣行動,話畀政府一個星期去接收生產商既要求。所以最後,星期一買左環新既朋友,消息就一定靈通,不過真係唔知最終佢哋有冇錢賺。

No comments:

Post a Comment