Thursday, March 08, 2012

Lady gaga... I've Toldya

之前加到三場時都話咗啦...

Draghi = Bernanke = Gaga Lady

你睇吓... 有咩印出來嘅嘢,都可以量化寬鬆。


美國百變天后 Lady GaGa 5月首度來港開騷,最貴的 1,580元門票最高被炒至 30,000元,令一眾黃牛黨趨之若鶩,但加至第 3場的門票炒價已漸見回軟,昨日主辦商宣佈加開 5月 7日第 4場,大前日黃牛黨已出現散飛潮。而明日發售的加場門票只供網上及電話發售,不設門市售票,以趕絕排隊黨。(h/t Quin)

No comments:

Post a Comment