Wednesday, February 15, 2012

德國想製歐洲「雷曼」

事,發生時係得一個版本。不過記載嘅歷史,就可以同一件事為後人帶來百花齊放咁多個版本。到2012年嘅今天,大家應該對2008年投行雷曼兄弟爆煲嘅前因後果都略知一二,不過今時今日,上至曾特首下至我,都係唔知exactly點解當時唔救雷曼。

可能係疏忽、陰謀、或按本子辦啱嘅事。點都好,「08唔救雷曼」令我拗頭嘅程度,絕對喺「07港股直通車邊個幕後搞出來」同埋「邊個度數碼港條橋踢英帝走」嘅水平,全都係我他朝去之前想知真相嘅嘢。

不過人類係會學習嘅一群,就算某件事真係意外唔小心發生,當見到結果後,未來想造同一結果時,就會知點做。當年,因雷曼爆破之後,一輪又一輪嘅「救市」政府措施出台。令有權力嘅人,越亂越得益。

花旗國有俾行政長官8000億亂使,國會冇得過問嘅TARP,令識人攞到錢嘅承包商發過豬頭。國內就好多萬億嘅基建計劃,令坐正嘅人喺特區買88樓豪宅。你今日灌醉呢啲得益者,問佢哋最想要啲乜,一定答:「can I have one more Lehman please?」

當然,唔係個個都滿身銅臭,淨係講錢。權,始終係一樣更多人要嘅嘢,歐洲就係最好嘅例子。

歐洲充滿想支配其他人生命選擇嘅社會主義者,最幣係有民主呢件產物阻住成大業。所以每當有危機時,社會主義者就會磨拳擦掌話想利用大好機會去擴充權力。佢哋都係想再有「雷曼」,去壓制民意後攞着數。上週,德國財長被傳媒見到同葡萄牙財長話唔使驚。佢唯一可以咁做,就係因知「雷曼2.0」來緊,因以依家情況,德人民一定反檯。德國想製歐洲「雷曼」究竟係咪真,我只可以學Charles Munger話齋:「Show me the incentives and I will show you the outcome。」

No comments:

Post a Comment