Sunday, July 22, 2007

次按債券 人人有份

禮拜一,南韓友利銀行Woori Bank宣佈,佢哋喺花旗國次按債券嗰度輸咗好多億元。因為財技,今時今日一間南韓銀行可以借錢畀啲唔應該借錢嘅花旗國人,孫柏文只 可以話,全球一體化之下,唔係淨係得滙豐銀行可以「環球金融,地方智慧」。

不過講真,我真係驚除咗友利銀行之外,仲有其他亞洲單位中招。因為呢幾年,有好 多白皮投資銀行游說啲亞洲企業,話買呢啲次按債券及其衍生工具係「超英趕美咁先進」嘅現代風險管理手法。就算係咁,每次有分析員或記者開口,繼而令和黃 (013)霍建寧叔叔反問:「和黃資本成本低過回報,點解要減債?」嘅時候,我都覺得和黃應該冇份。仲要覺得和黃好勁!


我最驚除友利銀行之外,仲有其他亞洲單位中招。

1 comment: