Wednesday, July 25, 2007

TCI最應該入股的公司

噚日,領匯開股東大會,當然有好多以前搵開房委會同納稅人笨嘅既得利益者,出來做做show,示示威。

講真,租金係個固定成本,正當一個商舖賣貨數目越多,租金佔每件貨品成本嘅百分比就會降低,作為一個商人,你寧願租金低?定係租金佔成本百分比低?

當然,除咗喺公屋商場做生意之外,其他各行各業都面對固定成本。交通行業,就係其中一個。以前做石油分析員,都會留意埋航空業。而航空公司面對嘅三大成本,就係機價、人工、燃油。孫柏文想問,呢個唔係同的士業「車租、人工、燃氣」一樣咩?

外國廉價航空成功,係因為佢用「盡量飛多幾程」嘅方法,令機價佔成本百分比盡量降低,特區嘅八折的士,一樣希望做到同樣結果。所以孫柏文永遠唔明白點解會有的士司機反對八折的士。

講政策。

我曾經講過,交通政策應該得一個目標,就係港人盡量可以用最快、最平、最方便嘅方法,由A去到B。所以見到政府控制嘅機管局,做好多嘢去打壓八折的士同電召貨van,真係摸不着頭腦。點解機管局寧願保護其他交通工具,都唔保護赤蠟角機場對其他華南機場嘅競爭力?

如果可以有個冇機鐵嘅機管局,好似領匯咁被完全私有化,真係求神拜佛TCI入股,因為我相信到時來往機場一定好方便,起碼毋須喺30幾度高溫下,由一個泊車區去到另一個泊車區。1 comment: