Friday, December 29, 2006

悼念福特 R.I.P. Gerald Ford

今日我想悼念啱啱去世嘅前花旗國總統福特Gerald Ford,佢除咗係花旗國總統之外,亦都係我嘅學友。當年福特總統係我母校美式足球隊成員之一(Go Blue!),所以身材非常魁梧。

記得有一次,我喺大學周圍「探險」嘅時候,我走咗入去福特總統喺大學校園設立嘅總統圖書館。裏面掛咗一幅有一個人咁大嘅 照片,照片係喺75年福特總統訪華嘅時候拍攝。照片主角就係福特總統同解放香港嘅小平同志。雖然,福特總統高過小平同志成個頭,不過論氣勢,小平同志絕對 勁過福特好多倍。所以身形同管治能力真係冇乜關係。

No comments:

Post a Comment