Tuesday, February 06, 2007

樓市爆,點解美經濟冇事?

大家都知道,孫柏文經常預言花旗國經濟會因樓市爆煲而被拖垮。曾經用過「慘過八萬五」嚟形容花旗國經濟。大家可能會問:「美國樓市已經從舊年年中開始下跌,點解第3、4季經濟數據會咁好?孫柏文係唔係又睇錯?」

其實,舊年第四季花旗國樓價已經跌咗3%,令做二按攞錢出嚟消費嘅金額都跌咗好多。不過,花旗國消費者好好彩咁遇到石油價格大跌,令汽油平咗好多,所以就彌補咗樓價下跌嘅負面作用。

假 設樓價每跌1美元,做二按攞錢出嚟消費就少5美仙,因為樓價跌3%等於3300億美元,所以二按就會少咗170億美元。如果樓價跌1美元,做二按少10美 仙,二按就會少咗330億美元,如此類推。咁舊年第四季汽油平咗,令消費者多咗600億美元,所以除非樓價跌1美元,做二按少多過18美仙,油價跌就彌補 咗樓價跌。


不過我忠告大家,油價要跌20美元先至可以彌補樓價跌3%,究竟信唔信油價今年內跌到35美元?咁又信唔信樓價可以繼續跌3%?以下有兩個走勢 圖,一個就係1982年至今花旗國樓房存貨數字,第二個就係花旗國汽油價走勢。大家自己諗諗啦!

No comments:

Post a Comment