Friday, February 02, 2007

重申一注獨贏買H指沽證3497

舊年最後一個交易日,即12月29日,孫柏文曾經叫大家「一注獨贏買H指沽證3497」,我話要買H指沽證嘅原因係06年尾嘅急促升勢,實在太過似03年尾嘅H指走勢。當年,H指就係喺04年1月頭幾個交易日見頂,之後5月見底。

12月29日當日,我有過叫大家揸隻沽證到1月尾,跟住就輸贏都要離場。雖然H指由12月29日到1月31日跌咗差唔多700幾點,不過如果大家有聽我嘅說話離場,咁就只係賺咗10幾%,雖然夠畀佣金同印花稅,不過就絕對唔夠錢買驚風散。

孫 柏文本身仲未放貨,而今日我想叫大家繼續持有H指沽證。如果大家睇吓個走勢圖(圖一、二),喺04年頭幾個月,上海A指都有繼續上升,頂住H指。不過今次 有可能因上海A指舊年尾升勢太急,所以今年就已經要跌一排。如果係咁,大家不妨繼續搭順風車,睇吓上海A指下跌會唔會拖累H指下跌。所以今日重申一注獨贏 買H指沽證3497,而將建議有效限期推遲一個月,喺2月尾再檢討。

No comments:

Post a Comment